COVID-19 : Tous ensemble face au virus

ÉLECTIONS

©Freepik
Femme montrant choix référendaire

Peut-on contester une inscription dans la liste électorale ?

Oui cela peut se faire par tout le monde y compris les autorités administratives et judiciaires, aux organisations non gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation civique et d’observation des élections ainsi que les partis politiques, mais toujours dans les 20 jours après le dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany.

Les réclamations formulées verbalement ou par écrit sont reçues au bureau du Fokontany et inscrites sur un registre spécial.

Si les réclamations sont fondées, la Commission locale transmet sa décision au niveau du District.

En cas de rejet, la Commission locale de recensement des électeurs doit motiver sa décision.

L’électeur dont l’inscription a été contestée, est averti, et peut présenter des observations dans un délai de dix jours après l’avertissement, sous peine d’irrecevabilité.

Le réclamant peut saisir le Président du Tribunal de première instance par lettre ou déclaration dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Studio Sifaka · 2023-05-11 DECRYPTAGE _ CONTESTATION LISTE ELECTORALE - VM

Azo atao ve ny manala olona tsy ho ao anaty lisim-pifidianana ?

Eny, afaka manao izany na iza na iza, anisan’izany ny tompon’andraikitra ara-pitantanana sy ara-pitsarana, fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana, fikambanana na vondrona ankatoavina amin’ny fanabeazana olom-pirenena sy ny fanaraha-maso ny fifidianana ary koa ny antoko politika, saingy ao anatin’ny 20 andro hatrany.

Ny fitarainana atao am-bava na an-tsoratra dia aterina eny amin’ny biraon’ny Fokontany ary atao anaty rejisitra manokana.

Raha ara-drariny ny fitarainana, ny Vaomiera eo an-toerana dia mampita ny fanapahan-keviny any amin'ny distrika.

Raha misy ny fandavana dia tsy maintsy manamarina ny fanapahan-keviny ny Vaomiera.

Ampandrenesina ilay mpifidy kasaina esorina ary afaka manolotra fanamarihana ao anatin'ny folo andro aorian'ny fampahafantarana izy, tsy azo raisina intsony izany raha tara io fepotoana io.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter